SOCIAL COMMUNICATION IN THE FIQH TAFSÎR: A Study of Muslims and Non-Muslims in the Qur’anic Interpretation

Ali Hamdan

Abstract


Abstract: This study is driven by a reality showing a social communication in a factual Fiqh interpretation between Muslim and non-Muslim in the Qur’an. Therefore, the question that needs to be answered is “how the fiqh interpretation can depict the social communication between Muslims and non-Muslims in the Qur’an?” This is a qualitative study, which is also a library study, and the whole data source is a written documentation. This study has depicted the social communication occurred between Muslims and non-Muslims through the Qur’an. The Qur’an mentioned that Islam and Muslim are parts of a belief, but it also mentions about non-Muslim in a samawi scope, which are Yahudi, Nasrani and Ahl al-Kitab. The social communication between Muslims and non-Muslims is also detected in the Qur’an comprising topics like knowing each other, conducting a convention of peace, and a more lenient relationship with the Christians because of the same origin and an equivalent dialog with the believers of Ahl al-Kitab in a topic that doubts the Oneness of Allah the Almighty.

Abstrak: Kajian ini berangkat dari sebuah realita adanya komunikasi sosial dalam faktual tafsir fikih antara muslim dan non-muslim dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, maka pertanyaan yang ingin dijawab adalah “bagaimana tafsir fikih menggambarkan komunikasi sosial antara penganut muslim dan non-muslim dalam al-Qur’an”? Kajian ini adalah studi kualitatif dengan jenis studi pustaka dan semua sumber data berbentuk dokumentasi tertulis. Kajian ini telah menggambarkan adanya komunikasi sosial penganut muslim dan non-muslim dalam al-Qur’an. Al-Qur’an menyebutkan Islam dan Muslim sebagai sebuah keyakinan, namun juga menyebut penganut non-muslim dalam lingkup samawi yaitu Yahudi, Nasrani dan Ahl al-Kitab. Komunikasi sosial antara muslim dan non-muslim yang terdeteksi dalam al-Qur’an mencakup saling mengenal, mengadakan perjanjian damai, hubungan yang lebih soft dengan Nasrani karena kesamaan asal dan dialog setara dengan penganut Ahl al-Kitab dalam topik tidak menyekutukan Allah SWT. sebagai tuhan.

Keywords: social communication, fiqh tafsîr, Qur’anic exegesis, Muslim, Non-Muslim


Keywords


komunikasi sosial, tafsir fiqh, analitik, muslim non-muslim

Full Text:

PDF

References


‘Abbâs, Fadlu Hasan. al-Tafsîr wa al-Mufassirûn Asâsiyyâtuh wa Ittijâhâtuh wa Manâhijuh fî ‘Ashri al-Hadîts. Urdun: Dâr al-Nafâis li al-Nasyri wa at-Tauzî‘, 2016.

‘Umar, Sirâjuddin. al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Kitâb. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

“The Definition of Social,” in http://kbbi.web.id/sosial, August 29, 2016

Al-Anbarî, Muhammad. al-Zâhir fî Ma‘ânia al-Kalimât al-Nâs. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1992.

Al-Andalûsî, Ibn ‘Athiyah ‘Abd al-Haqqi. al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422.

Al-Andalûsî, Muhammad Abû Hayyân. al-Bahr al-Muhîth fî al-Tafsîr. Beirut: Dâr al-Fikrî, 1420.

Anonim. Hudûd al-‘Âlim min al-Masyriq ilâ al-Maghrib. Kairo: Dâr al-Tsaqâfah li al-Nasyr, 1423.

Al-Ansharî, Zakaria. al-Hudûd al-Anîqah wa al-Ta‘rîfât al-Daqîqah. Beirut: Dâr al-Fikri al-Mu‘âshir, 1411.

Al-Azharî, Muhammad. Tahdzîb al-Lughah. Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, 2001.

Al-Ba’lî, Muhammad. al-Mathla‘ ‘alâ Alfâzh al-Maqna’. n.p.: Maktabah al-Sawâdî, 2003.

Al-Baidhâwî, Nâshiruddîn. Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabî, 1418 H.

Al-Bukhârî, Muhammad. al-Jâmi’ al-Musnad al-Shahîh. n.p.: Dâr Thûq an-Najât, 1422 H.

Al-Dzahabî, Muhammad Husain. al-Tafsîr wa al-Mufassirûn. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.

Al-Farâbî, Ibrâhîm. Mu‘jam Daiwân al-Adab. Kairo: Mu’assasah Dâr al-Sya’bî li al-Shahâfah wa al-Thibâ‘ah wa al-Nasyri, 2003.

Al-Fayyûmî, Ahmad. al-Mishbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, n.d.

Al-Haistamî, Ahmad bin Hajar. Tuhfat al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj. Mesir: al-Maktabah al-Tijariya al-Kubrâ, 1983.

Al-Haruwî, ‘Âlî. al-Isyarât ilâ Ma‘rifah al-Ziyârât. Kairo: Maktabah al-Tsaqâfah al-Diniyyah, 1423 H.

Al-Haruwî, Ahmad. al-Garîbîna fî al-Qur’âni wa al-Hadîts. KSA: Maktabah Nazzâr Musthafâ al-Bâz, 1999.

Al-Humairî, Nisywân. Syams al-‘Ulûm wa Dawâk Kalâm al-‘Araby min al-Kulûm. Beirut: Dâr al-Fikri al-Mu’âshir, 1999.

Al-Husain, Abû al-Qâsim. Tafsîr al-Râghib al-Ashfahânî. Thanthâ: Jâmi‘ah Thanthâ, 1999.

Al-Husainî, Muhammad Murtadhâ. Tâj al-‘Arûsh min Jawâhir al-Qamûs. n.p.: Dâr al-Hidâyah, n.d.

Al-Jabbâr, M. ‘Abd Saqâ. al-Tafsîr wa I‘jâz al-‘Ilmi fî al-Qurân al-Karîm. Damaskus: Dâr Muhammad Amîn, 2010.

Al-Jashshâsh, Abû Bakar. Ahkâm al-Qur’ân. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

Al-Jauharî, Ismâ‘îl Hamda. al-Shahhâh Tâj al-Lughah wa Shahâh al-‘Arabiyah. Beirut: Dâr al-‘Ilmi li al-Malâyîn, 1987.

Al-Jazâirî, Abu Bakr. Aysar al-Tafâsîr li Kalâmi al-‘Aliyyi al-Kabîr. Madinah al-Munawarah: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hukm, 2003.

Al-Khâlidî, Shalâh ‘Abd al-Fattâh. al-Tafsîr wa al-Ta’wîl fî al-Qur’ân. Yordania: Dâr al-Nafâ’is, 1996.

Al-Khathîb, Abd Karîm Yûnus. al-Tafsîr al-Qur’ânî li al-Qurân. Kairo: Dâr al-Fikri al-‘Arabî, n.d.

Al-Khathîb, Muhammad, Taisîr al-Bayân li Ahkâm al-Qurân. Syiria: Dâr al-Nawâdir, 2012.

Al-Marâghî, Ahmad. Tafsîr al-Marâghî. Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Hâlabî, 1942.

Al-Mubarrad, Jamaluddîn. al-Dur al-Naqî fî Syarh Alfâzh al-Khurqî. Jeddah: Dâr al-Mujtama‘ li al-Nasyri wa al-Tauzî’, 1991.

Al-Mujaddî, Muhammad ‘Amîm al-Ihsân. al-Ta‘rifât al-Fiqihiyah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Al-Na’îm, ‘Abîr bin ‘Abdillâh. Qawâ‘id al-Tarjîh al-Muta‘alliqah bi al-Nashshi ‘inda Ibn ‘Ashûr fî Tafsîri al-Tahrîr wa al-Tanwîr–Dirâsat Ta’shiliyah Tathbiqiyah. Riyadh (KSA): Dâr al-Tadmiriyyah, 2015.

Al-Nirbânî, ‘Abd al-Badi’. al-Jawânib al-Shautiyah fî Kutub al-Ihtijâj li al-Qirâ’ât. Damaskus: Dâr al-Ghautsânî, 2006.

Al-Qâsimî, Muhammad Jamaluddîn. Mahâsin al-Ta’wîl. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418.

Al-Qaththân, Mannâ’ Khalîl. Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qur’ân. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ârif li al-Nasyri wa al-Tauzî‘, 2000.

Al-Râzî, Fakruddîn. Mafâtîh al-Ghaib. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabî, 1420.

Al-Râzî, Zainuddîn. Mukhtâr al-Shahâh. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1999.

Al-Rûmî, Fahd. Dirasât fî ‘Ulum al-Qurân al-Karîm. n.p.: n.p., 2003.

Al-Rûmî, Fahd. Ittijâhât al-Tafsîr fi al-Qarn al-Râbi’ ‘Asyara. KSA: n.p., 1986.

Al-Sa’dî, ‘Abdurrahmân, Taisîr Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Manân. n.p.: Mu’assasah al-Risâlah, 2000.

Al-Syinqithî, Muhammad al-Amîn al-Mukhtâr. Adhwâ al-Bayân fî Îdhâh al-Qurân bi al-Qurân. Beirut: Dâr-al-Fikri, 1995.

Al-Thabarî, Muhammad bin Jarîr. Jâmi‘ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qurân. n.p.: Mu’assasah al-Risâlah, 2000.

Al-Thayyâr, Musâ’id. Fushûl fî Ushûl al-Tafsîr. n.p.: Dâr Ibn al-Jauzî, 1423.

Al-Tsa‘âlibî, ‘Abd Rahmân. al-Jawâhir al-Hisân fî Tafsîr al-Qurân. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabî, 1418.

Al-Tsa‘labî, Abû Ishâq Ahmad. al-Kasyf wa al-Bayân ‘an Tafsîr al-Qurân. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabî, 1418.

Al-Zuhailî, Wahbah. al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dâr al-Fikri al-Mu’âshir, 1418.

Al-Zumukhsyarî, Mahmûd. al-Kasysyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh al-Tandzîl. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1407.

Amir, M. Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Andoze, Reinhart Peter. Takmilah Ma‘âjim al-‘Arabiah. Baghdad: Wizârah al-Tsaqâfah wa al-I‘lâm Jumhuriyah al-‘Irâqiyah, 2000.

Baidan, Nashruddin. Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Golouse, Ahmad. al-Sîrah al-Nabawiyyah wa al-Da’wah fî ‘Ahd al-Madnî. n.p.: Mu’assasah al-Risâlah li al-Tibâ‘ah wa an-Nasyri wa al-Tauzî‘, 2004.

Ibn ‘Ashûr, Muhammad al-Thâhir. al-Tahrîr wa al-Tanwîr: Tahrîr al-Ma‘na al-Sadîd wa Tanwîr al-Ma‘na al-Jadîd min Tafsîr al-Kitâb al-Majîd. Tunisia: Dâr al-Tunisiyah li al-Nasyri, 1984.

Ibn al-Jauzî, ‘Abd Rahmân. Zâd al-Masîr fî ‘Ilm al-Tafsîr. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1422.

Ibn Hisyâm, ‘Abd al-Mâlik. al-Sîrah al-Nabawiyah. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba‘ah Musthafâ al-Bâbî al-Halâbî wa Aulâdih, 1955.

Ibn Manzhûr, Muhammad. Lisân al-‘Arab. Beirut: Dâr al-Shâdir, 1414.

Ibn Qutaibah, ‘Abdullâh. Ta’wîl Musykil al-Qurân. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.

Ibrâhîm Musthafâ, et al. al-Mu‘jam al-Wasîth. n.p.: Dâr al-Da‘wah, n.p.

Imron, Ali. “Interaksi Sosial Muslim dan Non-Muslim Perspektif Maqâshid al-Syarîah,” in http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2216/, October 24, 2019

James G. Robbins dan Barbara S. Jones. Komunikasi Yang Efektif, tr. Turman Sirait. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1986.

Makkî, Muhammad. al-Hidâyah ilâ Bulûg al-Nihâyah fî ‘Ilm Ma’ânia al-Qurân wa Tafsîrih wa Ahkâmih wa Jumal min Funûni ‘Ulûmih. Syarjah: Jâmi’ah al-Syâriqah, 2008.

Mukhtâr, Ahmad. Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’âshirah. n.p.: ‘Âlam al-Kutub, 2008.

Muslim, Musthafâ. Mabâhîts fî al-Tafsîr al-Maudhû‘î, n.p.: Dâr al-Qalâm, 2005.

Nurdin, Ali. “Akar Komunikasi Dalam Al-Qurân,” in Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 2, No.1, 2014, p. 12-26.

Qal’âjî, Muhammad Ruwâs dan Qanbî, Hâmid Shâdiq. Mu‘jam Lughah al-Fuqahâ. n.p.: Dâr al-Nafâisy li al-Thibâ‘ah wa al-Nasyr, 1988.

Quthb, Sayyid. Fî Zhilâl al-Qur’ân. Beirut: Dâr al-Syurûq: 1412 H.

Rahman, Andi. “Relasi Muslim dan Non-Muslim,” in http://journal.uinjkt.ac.id/ index. php/kordinat /article/view/6331, October 15, 2019.

Rakhmad, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

Samsu. “Interaksi Sosial Muslim kepada Nonmuslim,” in Jurnal Al-Munzir, Vol. 8. No. 2, 2015, p. 247-258.

Shâlih, Subhi. Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qurân. n.p.: Dâr al-‘Ilmi li al-Malâyîn, 2000.

Shofa, ‘Abd Mu’id Aris. “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila,” in Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, 2016.

Sikumbang, Ahmad Tamrin. “Teori Komunikasi: Pendekatan, Kerangka Analisis dan Perspektif,” in Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2017.

Sumarjo. “Ilmu Komunikasi Dalam Al-Qurân,” in Jurnal Inovasi, Vol. 8, No 1, 2011.

Suryadilaga, M. Alfatih. Metodologi Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Teras, 2010.

Syahnan, Mhd. “Al-Tabari’s and al-Tabarsi’s Interpretation of Qur’an 2:106: An Analysis of Their Approach to Tafsir,” in The Dynamics of Islamic Civilization. Yogyakarta: Titian Ilahi Press: 1998.

Syahnan, Mhd. “Islam as a System: A Critical Analysis of Sayyid Quthb’s Principle Thought,” in Analytica Islamica, Vol. 4, No. 1, 2002.

Syahnan, Mhd. “Modern Qur’anic Exegesis and Commercial Contracts: A Comparative Study of Rashid Ridha’s and Sayyid Qutb’s Interpretation of Some Riba Verses,” in Jurnal Miqot, 1997.

Syahnan, Mhd. “Modern Qur’anic Exegesis and Commercial Contracts: A Comparative Study of Rashid Ridha’s and Sayyid Qutb’s Interpretation of Some Riba Verses,” in Jurnal Miqot, 1997.

Syahnan, Mhd. “Notes on the Origin and Methods of the Fi Zilal al-Qur’an of Sayyid Qutb,” in Dinamika Ilmu, Vol. 2, No. 3, 2001.

Syahnan, Mhd. “The Image of the Prophet and the Systematization of Ushul al-Fiqh: A Study of al-Shafi’i’s Risâlah”, in Jurnal Miqot, No. 103, 1998.

Syukur, Abdul. “Mengenal Corak Tafsir al-Qurân,” in Jurnal al-Furqania, Vol. 01, No. 01, 2015.

Thanthâwî, Muhammad Sayyid, al-Tafsîr al-Washîth li al-Qurân al-Karîm. Kairo: Dâr al-Nahdhah Misir li al-Thibâ‘ah wa al-Nasyri wa al-Tauzî’, 1998.

Widagdo, Haidi Hajar. “Interaksi Sosial Muslim dengan Non-Muslim Perspektif Hadis”. Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v44i2.714

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by: