PEMIKIRAN FIKIH SYAIKH MUHAMMAD ZAIN BATU BARA: Fidiah Salat dan Puasa

Ahmad Fauzi Ilyas

Abstract


Abstrak: Artikel ini membahas pemikiran Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, seorang ulama besar alumni Makkah awal abad 20 dan berasal dari Batu Bara yang namanya tidak dikenal, namun mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan dakwah Islam di daerah tersebut. Salah satu kontribusinya adalah praktik dan tradisi Fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal, yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Dalam konteks wilayah Nusantara, kajian ini membandingkan pemikiran Syaikh Muhammad Zain dengan pemikiran-pemikiran ulama Nusantara lainnya baik sebelum, semasa atau sesudahnya, untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dan sejauhmana implikasinya, dengan  menggunakan telaah kepustakaan karya-karya dan sejarah biografi masing-masing tokoh. Penulis menyimpulkan bahwa Syaikh Muhammad Zain Batu Bara adalah kelompok ulama Kaum Tua di Sumatera Timur yang tetap mempertahankan amaliah dan tradisi Fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal, dengan memilih pendapat mazhab Hanafi yang memasukkan masalah ini dalam pendapat yang dipedomani dan berkembang terus di masyarakat.
 
Abstract: Islamic Legal Thought of Syaikh Muhammad Zain Batu Bara: A Case of Fidyah for Fasting and Prayer. This article discusses the thought of Shaykh Muhammad Zain Batu Bara, a prominent scholar of early 20th century Mecca originating from Batu Bara whose name is unknown, but has a major contribution in the development of Islamic da'wah in the area. One of his contributions is the practice and tradition of fidyah for the five prayers and fasting for the dead, which until now is still preserved by the society. In the context of the archipelago territory, this study compares the thought of Shaykh Muhammad Zain with the thoughts of other learned Islamic thinkers of the archipelago throughout the history, to unveil the points of similarities and differences as well as the extent of their implications, using literature review of works and the biographical history of respective figure. The author concludes that Shaykh Muhammad Zain Batu Bara appears to be bounded by conventional school of thought in East Sumatra, who retains the tradition of fidyah for prayer and fasting of the dead person, by choosing the opinion of the Hanafi school that eventually developed in the society.
 
Kata Kunci: fikih, ulama, Nusantara, Syaikh Muhammad Zain, fidiah, salat, puasa

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Wan Mohd. Shagir. “Tuan Mukhtar Bogor–Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat,” http://ulama-nusantara.blogspot.co.id, diakses 19 November 2017.

Al-Bogori, Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Jawi al-Batawi. Al-Risâlah al-Wahbah al-Ilâhiyah fî Bayân Isqâth Mâ ‘alâ al-Mayyit min al-Huqûq wa al-Shiyâm wa al-Shalâh: Pada Bicara Fidyah Sembahyang dan Puasa dan Lain Lagi. Makkah: Mathba‘ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1330 H.

Al-Fathani, Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani. Kasyf al-Litsâm ‘an As’ilah al-Anâm. Singapura: al-Haramain li al-Thiba‘ah wa an-Nasyr wa at-tauzi’, t.t.

Al-Fathani, Zainal Abidin. Irsyâd al-Ibâd ilâ Sabîl al-Rasyâd. Mesir: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1348.

Al-Filimbani, Muhammad Mukhtaruddin bin Zainal Abidin. Bulûgh al-Amânî fî al-Ta‘rîf bi Syuyûkh wa Asânîd Musnid al-‘Ashr Syaikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Maki. Damaskus: Dâr Ibn Qutaibah, 1988.

Al-Hanafi, Muhammad Saleh Kamal bin Sadiq Kamal. Al-Qaul al-Mukhtashar al-Mufîd li Ahl al-Inshâf fî Bayân al-Dalîl li ‘Amâl Isqâth al-Shalâh wa al-Shaum al-Masyhûr ‘inda al-Ahnâf. Makkah: Mathba‘ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1328 H.

Al-Jabbar, ‘Umar ‘Abd. Siyar wa Tarâjim li Ba’dh ‘Ulamâ’inâ fî al-Qarn al-Râbi‘ Asyar li al-Hijrah, Cet. 3. Jeddah: al-Nasyir Tihamah,1982.

Al-Jawi, Muhammad Mukhtar bin Atharid. Al-Shawa’iq al-Muharrimah li al-Auham al-Kadzibah fi Bayan Hill al-Belut wa al-Radd ‘ala Man Harramahu. Makkah: Mathba‘ah at-Taraqqi al-Majidiyah, 1330 H.

Al-Minkabawi, Ahmad Khatib. Al-Riyâdh al-Wardiyah fî al-Usûl al-Tauhidiyah wa al-Furû‘ al-Fiqhiyah. Mesir: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.

Al-Naqsyabandi, Muhammad Zain Nuruddin bin Imam Abbas al-Khalidi. Miftâh al-Shibyân fî ‘Aqâ‘id al-Îmân. Medan: Percetakan Imballo, t.t.

Al-Naqsyabandi, Muhammad Zain Nuruddin bin Imam Abbas al-Khalidi. Majmû‘ Musytamil ‘alâ Jumlah Tsalâtsah Rasâ’il: Inilah Perhimpunan Yang Mengandung Atas Jumlah Tiga Risalah: Pertama Bernama (Miftâh as-Sa’âdah), Kedua Bernama (Irsyâd al-Ikhwân ‘alâ Hidâyah al-Insân), Ketiga (al-Durar al-Bahiyah fî al-Tharîqah al-Haddadiyah li A‘mâl al-Sunniyah. Penang: the United Press, t.t.

Al-Syâfi‘i, Ahmad Khatib bin Abdul Latif al-Minkabawi. Al-Qaul al-Tahîf fî Tarjamah Târîkh Hayâh al-Syaikh Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif. t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016.

Bilah, Zakariya bin Abdullah. Al-Jawâhir al-Hisân fî Tarâjim al-Fudhalâ’ wa al-A’yân min Asâtidzah wa Khillân. Makkah: Muassasah al-Furqan li at-Turats al-Islami, 1426 H.

Bruinessen, Martin van. Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bandung: Mizan, 1992.

Ilyas, Ahmad Fauzi. “Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, Vol. 1, No. 1. Januari-Juni 2017.

Ilyas, Ahmad Fauzi. Syaikh Muhammad Zein: Sebuah Biografi dan Kontribusi Pendidikan Islam di Wilayah Batu Bara (Usuluddin-Fikih-Tasawuf). Medan: Mitra, 2015.

Ja’far. “Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum”, dalam Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 5, Nomor 2. Desember 2015.

Mahmud Yunus. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Cet. 2. Jakarta: Mutiara, 1979.

Mandailing, Ahmad Dahlan bin Abdullah Fagur. Ma‘rifah al-Rahmân: Pada Bicara Aqâ’id al-Îmân. t.t.p.: t.p., t.t.

Matu Mona. Riwajat Penghidoepan al-Fadil: Toean Sjech Hasan Ma’soem (Biografie Sedjak Ketjil Sampai Wafatnja). Medan: Typ Sjarikat Tapanoeli Medan, t.t.

Raja, Khatib Muhammad Ali dan Malima. Al-Fatâwâ al-Âliyah: Menerangkan Keputusan Rapat Agama di Tanah Makkah al-Musyarrafah Pada Tahun Yang Ditentukan, dan Rapat di Tanah Jawa dan Minangkabau Ditandatangani Oleh Beberapa Ulama-ulama yang Berapat Itu, dan Lagi Menerangkan Asal-asal Terbit Persalahan Agama, Cet. 3. Medan: Typ N. V. Handel MIJ. EN. Derukkerij Sjarikat Tapanoeli Medan, t.th.

Sirajuddin Abbas. Sejarah dan Keagungan Madzhab Syâfi‘I, Cet. 17. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.

Zuhri, Ahmad. Syekh al-Qurra’ Azra’i Abdurrauf: Pemikiran dan Peranannya dalam Mengembangkan Ilmu-ilmu al-Qur’an, Cet. 2. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v41i2.459

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by: